مجلس و مردم

سال گذشته به مناسبت روز گرامیداشت مجلس در مقاله ای تحت عنوانخانه خلق و عصاره ملت  به صورت مختصر تاریخچه مجلس را در چهار دوره : آغاز مشروطه ، پس از استبداد صغیر ، دوره پهلوی و مجلس در نظرگاه امام بررسی كردیم. اینك به جاست كه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در طول عمر 25 ساله انقلاب اسلامی و میزان مشاركت مردم در آنها بپردازیم. چنانكه می دانید از ابتدای انقلاب تاكنون انتخابات مجلس در هفت دوره برگزار شده كه آخرین آنها انتخابات مجلس هفتم در اسفند 1382 بود .
مجلس نماد اقتدار مردم است ، و برای مردمی كه تاریخی سراسر استبداد و دیكتاتوری را پشت سر گذاشته اند ،این نوع حكومت جدید كه متكی بر آراء تمام مردم و برخاسته از خود مردم و یا نخبگان آنان است می تواند منشا آثار حسنه و فراوان باشد. مجلس اشراف ، اعیان و یا بزرگان در طول تاریخ ما وجود داشته كه تنها به هنگامی كه شاه یا سلطان برای امری نیازمند مشورت بود می توانست به آنها رجوع كند ولی انحصار قدرت در دستان شاه و سختگیری های وی سبب می شد كه افراد شركت كننده در این مجالس از اظهار نظری مخالف با نظرات شاه بپرهیزند و تنها به تایید نظرات وی اكتفا نمایند . به این ترتیب چنین مجلسی كه به گفته امام خمینی "اهمّ امور" است در تاریخ كشور ما امر بی سابقه ای است كه مردم  خود با آزادی و اختیار نمایندگان خود را برای مدت چهار سال برای تصدی امور قانونگذاری انتخاب نمایند.
در این نوشتار سعی داریم با نگاهی آماری به نامزدهای دوره های مجلس اول تا پنجم و همچنین به میزان آراء مجالس اول تا هفتم بپردازیم. در این نوشتار به پارامترهایی نظیر تعداد ، تفكیك جنسیتی ، سطح تحصیلات و گروه های شغلی نامزدها خواهیم پرداخت ، تا از این طریق مقایسه ای میان مشاركت مردمی در انتتخابات پنج دوره مجلس صورت گرفته باشد.
          دوره مجلس
پارامترها    دوره اول    دوره دوم    دوره سوم    دوره چهارم    دوره پنجم
تعداد داوطلبان    مجموع    4527    1829    2271    3441    5883
مرد    4440    1798    2225    3363    5526   
زن    87    31    46    78    357   
سن    حداقل    16    19    23    28    26
حداكثر    85    73    74    76    75   
میانگین    37    38    39    39    41   
تحصیلات    خواندن و نوشتن    53    43    23    26    47
ابتدایی    192    156    172    137    231   
راهنمایی    317    34    72    125    218   
متوسطه    259    110    160    191    240   
دیپلم    801    316    632    925    1180   
فوق دیپلم    236    122    168    332    506   
لیسانس    1377    418    561    1018    2083   
فوق لیسانس    216    82    104    225    592   
دكترا    314    70    52    156    425   
حوزوی    462    478    327    360    361   
فراوانترین گروه تحصیلی    لیسانس    حوزوی    دیپلم    لیسانس    لیسانس   
مشاغل    قانونگذاران و مدیران    973    419    619    650    1010
متخصصان    149    723    26    154    1937   
تكنسین ها و دستیاران    112    24    60    71    514   
كارمندان امور اداری    1911    424    984    1461    1467   
كاركنان خدماتی    360    98    331    668    422   
كاركنان كشاورزی    230    39    35    66    89   
صنعتگران    191    17    18    88    89   
متصدیان ماشین آلات    51    19    22    34    70   
كارگران ساده    144    18    47    101    78   
سایر موارد    406    48    129    148    207   
فروانترین گروه شغلی    كارمندان امور اداری    متخصصان    كارمندان امور اداری    كارمندان امور اداری    متخصصان   
تاریخ برگزاری انتخابات    24/12/1358    26/01/1363    19/01/1367    21/01/1371    18/12/1374   

چنانكه مشاهده می شود در انتخابات مجلس اول پس از یك سال از پیروزی انقلاب اسلامی و رهایی مردم از یوغ استبداد ، میزان مشاركت مردم در انتخابات و استقبال آنان از ثبت نام برای نمایندگی مجلس قابل توجه است ، به طوریكه به جز مجلس پنجم در بین چهار دوره نخست انتخابات مجلس ، انتخابات مجلس اول دارای بیشترین میزان داوطلبان است . ولی همین استقبال از ثبت نام برای نمایندگی مجلس در دوره دوم به صورت قابل توجهی و به حدود یك سوم داوطلبان دوره اول تقلیل می یابد و دوباره در دوره های سوم و چهارم با افزایش تعداد داوطلبان روبرو هستیم ولی باز هم تعداد داوطلبان دوره چهارم مجلس از تعداد نخستین دوره كمتر است ، و این تعداد در دوره پنجم به بالاترین میزان خود در بین انتخابات مجلس پس از انقلاب می رسد . متاسفانه سایت وزارت كشور (http://www.moi.gov.ir) فاقد اطلاعات نامزدهای انتخابات مجلسین ششم و هفتم است لذا نمی توان بررسی كرد كه روند افزایش داوطلبان نمایندگی مجلس در این دو دوره اخیر نیز ادامه یافته است یا خیر ؟ 
 میزان حداقل سن  از انتخابات مجلس اول تا مجلس پنجم 10 سال افزایش ، حداكثر سن 12 سال كاهش و میانگین سن نسبی نیز در حدود چهار سال افزایش می یابد ، كه خود بیانگر افزایش آگاهی های مردم نسبت به قوانین انتخابات است كه حداقل سن را 30 و حداكثر آن را 75 سال تعیین می كند.
 
در تحلیل آمار مقاطع تحصیلی و مقایسه میان دوره های مختلف مجلس ، می توان دوره دوم مجلس را یك استثنا در نظر گرفت به طوری كه از دوره سوم به بعد با سیر صعودی در تعداد كاندیداها و در نتیجه در تفكیك آماری مقاطع تحصیلی آنها دیده می شود ولی در دوره دوم به جز در مقطع تحصیلی حوزوی در دیگر مقاطع كاهش چشمگیری نسبت به دوره اول به چشم می خورد و دوره های اول ، چهارم و پنجم در فراوان ترین گروه تحصیلی – لیسانس - با یكدیگر مشتركند .
در زمینه تحلیل آمار گروه های شغلی در دوره دوم یك استثنا دیده می شود ، و آن افزایش گروه شغلی متخصصان در برابر كاهش چشمگیر در تمام گروههای شغلی است ؛ در دوره های سوم و چهارم نسبت به دوره دوم كاهش چشمگیری در این گروه شغلی (متخصصان ) وجود دارد به طوری كه تعداد داوطلبان در این گروه شغلی در دوره چهارم به یك پنجم تقلیل می یابد ، دوره دوم ( با حداقل تعداد داوطلبان ) و دوره پنجم ( با حداكثر تعداد داوطلبان ) در فراوان ترین گروه شغلی -  متخصصان - با یكدیگر اشتراك دارند و دوره های اول ، سوم و چهارم در فروانترین گروه شغلی كاركنان امور اداری با یكدیگر مشتركند . تعداد داوطلبان گروه قانون گذاران در دوره اول قابل توجه است به طوری كه دومین گروه با بیشترین فراوانی است ولی در دوره دوم تعداد كاندیداها در این گروه به نصف تقلیل می یابد و مجدداً در دوره های  سوم تا پنجم روند صعودی این گروه را شاهدیم.
در دوره پنجم علیرغم افزایش در تمام گروه های شغلی با كاهش یك سومی تعداد داوطلبان در گروه شغلی كارگران ساده و كاركنان خدماتی  روبرو هستیم. كه ممكن است دال بر تخصصی شدن چهره مجلس باشد.متاسفانه سایت وزارت كشور و همچنین سایت شورای نگهبان و مركز پژوهش های مجلس فاقد چنین اطلاعاتی درباره منتخبین مردم در مجالس اول تا هفتم است، لذا نمی توان میان سن ، جنس ، سطح تحصیلات و گروه های شغلی نامزدهای انتخابات مجلس و منتخبین مجلس رابطه ای برقرار كرد و دریافت كه در هر دوره اقبال مردم به كدامیك از گروهها بیش از سایرین بوده و در طول عمر 25 ساله انقلاب و انتخابات در این مدت چه تغییراتی صورت گرفته است . در این جا لازم است به میزان آراء ماخوذه در طول انتخابات مجلس نیز نظری بیافكنیم.
پارامترها
دوره های مجلس    شمار واجدین رای دادن    میزان آراء ماخوذه    درصد مشاركت
دوره اول    20857391    10875969    14/52
دوره دوم    24143498    15607306    64/64
دوره سوم    27986736    16714281    72/59
دوره چهارم    32465558    18767042    81/57
دوره پنجم    34716000    24682386    1/71
دوره ششم    38726431    26082157    35/67
دوره هفتم    46351032    23438030    57/50

در طول انتخابات مجلس در طی عمر انقلاب اسلامی ، بیشترین میزان مشاركت را به ترتیب در انتخابات مجلسین پنجم و ششم می یابیم و كمترین آنها را نیز به ترتیب در انتخابات مجلس هفتم و اول .
میزان مشاركت مردم در انتخابات به عومل متعددی بستگی دارد كه بررسی آنها نه در حوصله این نوشتار كوتاه است و نه در تخصص نگارنده . بلكه مسئولیت آن متوجه جامعه شناسان و مسئولان است كه بدون یك سویه نگری و پرده پوشی ، به علل فراز و فرودهای مشاركت مردم در انتخابات مجلس بنگرند چراكه مجلس خانه ملت است و مرجع امید او . خانه ای كه ملت ایران امیدوار است وكلایش امنیت ، آزادی ، سرافرازی ، اقتدار ، رفاه و سربلندی اش را تامین كنند و حقوق اش را به رسمیت شناسند و از تضییع آن جلوگیری كنند . مجلس با رای مردم شكل می گیرد ، از مردم قدرت می یابد ، و باید همّ و غم خود را مصروف مردم سازد.