انتخابات در نظام سوسیال دمکراتیک

غیراز نظام سرمایه‌‌داری لیبرال دموکراسی و مارکسیسم نظام‌های دیگر در کشورهای جهان هستند که بینابین این نظام و یا برخاسته از تفکرات و مبانی و فرهنگ ملت آن کشورند.

یکی از نظام‌ها، نظام سوسیال دمکراتیک است که دو نوع بارز دارند.

1- سوسیال دموکرات غربی سرمایه‌داری، که مخلوطی از سوسیالیسم و اصول دموکراسی و لیبرالیسم هستند مانند احزاب سوسیال دمکرات مسیحی آلمان و ایتالیا و مشابه آنها.

2- سوسیال دموکراتیک چپی- مانند نظام حاکم بر لیبی یا احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای چپ.

انتخابات در هر یک از این نظام‌ها بستگی دارد به اینکه غلبه با تبعیت از سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی است یا با ذهنیت‌ها و اصول چپ می‌باشد.

آنچه قابل توجه است این است که انتخابات در این نوع نظام‌ها بر پایه اصلی ما دیگری و رعایت فرهنگ حاکم بر مردم است و ارزش‌های الهی بر آنها کمتر حاکم است.