برنامه‌هاي آتي خميني

خيلي محرمانه    15 نوامبر 1978 ـ 24 آبان 1357
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 11207    به: وزارت امور خارجه، در واشنگتن دي. سي.
موضوع: برنامه‌هاي آتي خميني
1ـ در گفتگوي بين خبرنگار دين برليس (شديداً حفاظت شود) و مقام سفارت در تاريخ 14 نوامبر، برليس كه ده روز قبل با خميني ملاقات نموده بود گفت كه مترجم خميني به برليس گفته است كه خميني مطمئن به بازگشت به ايران در ماه محرم (30 نوامبر ـ 2 دسامبر) «پس از سرنگوني شاه» است. برليس گفت او در ابتدا اين موضوع را سرسري گرفته بود ولي از ميزان اطمينان وي به اين امر كه ادامه شورشها در اوايل دسامبر به سطحي خواهد رسيد كه منجر به قدرت رسيدن خميني در طول عاشورا (11 دسامبر) خواهد شد، متعجب شده بود.
2ـ چند منبع خاطرنشان ساخته‌اند كه ملاهاي طرفدار خميني در ايران همچنان فعال مي‌باشند. كلمنت، مقام وزارت با يكي از اين ملاهاي اهل قلم در قطار در تاريخ 8 نوامبر صحبت كرده بود و او نيز با اطمينان تمام گفته بود كه كارشان تمام است و پيش‌بيني كرده بود كه خميني به ايران بازخواهد گشت و جمهوري اسلامي را تحت حكومت نمايندگان خويش در ايران برقرار خواهد ساخت.                                                                            سوليوان