انتخابات چه وقت بوجود آمد؟

 ( ویل دورانت ) مورخ بزرگ امریکایی در تاریخ بزرگ خویش ،سرزمین شرق را گهواره تمدن جهان نامیده است . اما در تاریخ شرق دوره های تاریخ مانند دوره های تاریخی اروپا واضح وروشن نیست. در تاریخ اروپا میتوان دوره های تاریخی را بروشنی ملاحظه نمود واز تحولاتیکه در جهان تا امروز رونما گردیده است مطلع شد. دوره های تاریخی که از دوره های آغازین یا کمون اولیه شروع وبعد دوره های ارباب رعیتی یا دوره های غلامی یاد میشود پس از تحولاتیکه بوجود می آید دوره فیدالزم آغاز میگردد . در شرق اولترین جنبش شروع میگردد وامپراتوری هخامشی های آریایی تا شهر آتن ومصر پیش میرود .بعدآ دولت مقدونی تا سرزمین چین پیش میرود پس از سقوط مقدونیه در غرب امپراتوری روم بوجود میاید وهمچنان در شرق در هند دولت موریا ودرفلات ایران دولت اشکانیان قدرت را بدست میگریند.