انقلاب اسلامى ایران، آرمان هاى دیروزو دغدغه هاى امروز

در آستانه سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى قرار داریم. انقلابى که توانسته به رهبرى خردمندانه امام راحل(ره) و پایمردى و جانفشانى مردم مسلمان، کشور را از وابستگى سیاسى و اقتصادى غرب برهاند و داعیه دار ارائه تعریف جدید از سامان سیاسى یک کشور اسلامى شود. پس از ۲۸ سال کشور ما به مرحله حساس و سرنوشت سازى نزدیک مى شود. توطئه و کارشکنى دشمنان خارجى و سرسپردگان داخلى با استفاده از روش هایى چون طراحى کودتا، ترور شخصیت هاى انقلابى، حمایت از شورش هاى تجزیه طلبانه، جنگ تحمیلى، تحریم اقتصادى و ... نتوانستند نهال نوپاى انقلاب را خشک کنند و مردم آگاه با حضورى جان فشانانه تمام این توطئه ها را عقیم و پایه هاى نظام اسلامى را بیش از پیش مستحکم ساختند. در سایه این فداکارى ها جمهورى اسلامى توانست خرابى هاى ناشى از جنگ تحمیلى را جبران کند و جوانان انقلابى دیروز، مدیران متعهد امروز شده اند و رشته هاى وابستگى هاى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى در سایه تلاش هاى شبانه روزى خدمتگزاران نظام اسلامى قطع شده است و جمهورى اسلامى اینک به مدلى قابل اعتنا براى جنبش هاى اسلامى و الگویى مقبول براى مبارزات آزادى خواهانه و استقلال طلبانه تبدیل شده است. طبیعى است که شکل گیرى، پیشرفت و مستحکم شدن چنین الگویى نمى تواند براى آمریکا به عنوان سردمدار هژمونى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى غرب قابل تحمل باشد. آمریکا پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى با ارائه تعریفى از نظم نوین جهانى در صدد همه گیر کردن مدل لیبرال - دموکراسى در عرصه سیاسى و ایجاد بنگاه هاى تجارى وابسته در کشور هاى پیرامون در عرصه اقتصادى و نهادینه کردن پذیرش عمومى خود به عنوان پدر سالار نظم نوین جهانى در حیطه فرهنگى کشور هاى در حال توسعه است.

نظم نوین جهانى مورد حمایت آمریکا براى آن که پس از فروپاشى اتحاد شوروى بتواند شاخص هاى مورد نظر خود را در کشور هاى جهان سوم بپروراند تمدن اسلام را به عنوان رقیب خود معرفى مى کند و از طریق غیریت سازى، خود را طرفدار صلح، پیشرفت و دموکراسى و اسلام را طرفدار تروریسم، ارتجاع و استبداد مى شمارد.

نظم مورد حمایت آمریکا به دشمن نیاز دارد تا بتواند خود را از طریق مقایسه با آن هویت بخشد و در خلأ وجود رقیبى چون شوروى به واسطه نظریه برخورد تمدن ها، اسلام به عنوان دشمن و رقیب این نظم مطرح مى شود. هیأت هاى حاکمه کشورهاى جهان اسلام بطور عمده نمى توانند نقشى را که آمریکا در صدد تعریف آن به عنوان رقیب تمدن غرب است ایفا کند، زیرا که خود آنها در پروسه جهانى سازى اقتصاد و سیاست و فرهنگ با غرب هم داستان هستند، تنها کشورى که از این نظم یک طرفه و تحمیلى سرپیچى کرده و در برابر بى عدالتى و بى هویتى آن تسلیم نشده است و با ارائه الگویى دیگر الگوى لیبرال دموکراسى غرب را به چالش کشیده است، جمهورى اسلامى ایران است و بر همین مبنا آماج حملات مستقیم و غیر مستقیم منادیان جهانى سازى قرار گرفته است. جمهورى اسلامى با تکیه بر تلاش مردم و مسئولان و رهبرى خردمندانه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبرى توانسته است نقش کشورى مستقل، مقتدر و کارآمد در عرصه بین الملل را از خود به نمایش بگذارد و مایه دلگرمى آزادى خواهان و مایه وحشت و نگرانى منادیان یکسان سازى و هویت زدایى کشورهاى جهان شود.

اینک پس از گذشت ۲۸ سال و عبور موفقیت آمیز از بحران ها، توطئه ها و کارشکنى ها و رسیدن به جایگاهى قابل قبول در رشد اقتصادى، توسعه فرهنگى و بارورى علمى، آمریکا و متحدانش براى به زانو در آوردن این نظام مردمى، با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ درصدد تحریم اقتصادى و تهدید نظامى است و به بهانه نگرانى از دستیابى ایران به سلاح هاى کشتار جمعى و بمب اتمى در پى اعمال فشار براى کنار گذاشتن فعالیت هاى صلح آمیز هسته اى و عدم بومى سازى فناورى هسته اى توسط ایران است. این قطعنامه گرچه نمى تواند تأثیر چندانى در پیشرفت علمى و رشد اقتصادى ایران داشته باشد، در صورت سوء تدبیر و عدم برخورد کارشناسانه ممکن است در آینده به تحریم هاى گسترده تر و تهدیداتى خطرناکتر بینجامد که عواقب سوء آن متوجه مردمى خواهد شد که پس از ۲۸ سال تلاش، مجاهدت، فداکارى و از خود گذشتگى استحقاق آن را دارند که از ثمرات تلاش هاى خود استفاده کرده و زندگى سعادتمندى را زیر لواى جمهورى اسلامى تدارک ببینند.

براى گذار موفقیت آمیز از این شرایط مواردى را یاد آور مى شویم که در صورت توجه جدى به آنها توسط دست اندرکاران مى تواند همچون سایر عرصه ها نقشه هاى شوم دشمنان را باطل کرده، مسیر پیشرفت جمهورى اسلامى را هموار تر سازد.

۱- توجه جدى به مواضع و رویکردهاى مقام معظم رهبرى مى تواند راهگشاى دست اندرکاران براى حل منطقى مشکلات ناشى از شرایط به وجود آمده پس از صدور قطعنامه شوراى امنیت باشد. مقام معظم رهبرى به عنوان فصل الخطاب همه جریان هاى سیاسى و نقطه اتکا و پشتوانه تعادل بخش سیاستگذارى هاى کلان، توانسته اند با درایت و هوشمندى خود کشور را با تکیه بر اصول عزت، حکمت و مصلحت هدایت کنند و لازم است تمام دست اندرکاران بویژه مسئولان وزارت خارجه و شوراى عالى امنیت ملى با تطبیق بیش از پیش عملکرد خود به مواضع ایشان با حفظ حقوق کشور، پرونده هسته اى کشور را از شوراى امنیت به آژانس انرژى اتمى بازگردانند.

۲- در شرایط فعلى، کشور از لحاظ سیاسى به آرامش و همدلى نیاز دارد. اشخاص و گروه هاى سیاسى به جاى سیاه نمایى عملکرد یکدیگر و تقلیل مباحث ملى به منازعات گروهى با استفاده از نظرات و تجربیات یکدیگر از طریق همکارى و مساعدت، از فرسایش نیرهاى انقلابى جلوگیرى و قدرت خود را براى رفع مشکلات مردم متمرکز کنند.

۳- استفاده از تجربیات گذشته مى تواند امکان هاى جدیدى براى رفع مشکلات سیاست خارجى در اختیار دولتمردان قرار دهد. استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسانى که در ادوار گذشته بر روى پرونده هسته اى ایران کار کرده اند، ما را از برخى دوباره کارى ها باز مى دارد. ایجاد مفاهمه در میان کارشناسان سیاست خارجى و استفاده از ظرفیت هاى موجود مى تواند دوباره پرونده را به مسیر اصلى بازگردانده و از بحرانى شدن اوضاع جلوگیرى کند.

۴- دستیابى به فناورى هسته اى تنها، بهانه کشورهاى غربى براى ایجاد جبهه اى از کشورهاى وابسته، براى برخورد با ایران است و همگان معترفند که حتى در صورت عدم دستیابى ایران به فناورى هسته اى، کشورهاى غربى، بویژه آمریکا بهانه اى جدید براى ایجاد تنش با ایران به منظور جلوگیرى از افزایش نفوذ کشورمان در منطقه و جهان پیدا مى کردند. با این وجود برخورد صحیح و اصولى با این پرونده ، نقشه کشورهاى غربى را براى مواجهه بین المللى با ایران و بى ثبات کردن منطقه باطل خواهد کرد.

۵- لازم است دولت و مجلس با همکارى یکدیگر بویژه در این روزها که لایحه بودجه محور بحث هاى مجلس را تشکیل مى دهد، با سیاستگذارى هاى صحیح از تورم و گرانى موجود کاسته و ثبات اقتصادى کشور را تضمین کند. یکى از اهداف قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنیت برهم زدن ثبات اقتصادى کشورمان است که در صورت برنامه ریزى صحیح اقتصادى و پرهیز از انجام برنامه هاى تورم زا مى تواند مانع برآورده شدن خواست دشمنان شود.

در خاتمه ضمن بزرگداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و ارج نهادن به مقام شهداى انقلاب اسلامى و جنگ تحمیلى باید امیدوار بود که با رهبرى خردمندانه مقام معظم رهبرى، تلاش مسئولان و آگاهى مردم، کشورمان این مرحله را همچون مراحل دیگر با موفقیت سپرى کرده و از آن فرصتى براى پیشرفت و ترقى روزافزون بسازد.