امام موسى صدر تلاش براى احیاى هویتى گمشده

تولد و نشو و نما در خانواده اى روحانى و در عین حال عجین به مبارزه چنان که پدر ایشان آیت الله سیدصدرالدین صدر جانشین آیت الله شیخ عبدالکریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم و از مراجع زمان خویش است و جد پدرى ایشان آیت الله سیداسماعیل صدر جانشین مرحوم آیت الله میرزا حسن شیرازى مرجع مطلق زمان خویش و رافع فتنه عظیم تنباکو به عنوان سندى استعمارى در عهد ناصرى است. در عین حال نیاى مادرى ایشان حاج آقا حسین قمى جانشین آیت الله سیدابوالحسن اصفهانى و رهبر قیام مشهد علیه رضاخان. بدین شیوه این شخصیت عظیم به لحاظ خانواده و نس