بني‌صدر، انتخاب نراقي

تاريخ : 10/10/40
موضوع : دعوت به كشور اسرائيل
اطلاعيه واصله حاكي است. بنا به دعوت دولت اسرائيل چند نفر از دانشجويان دانشگاه قصد عزيمت به آن كشور را دارند كه از بين آنان ابوالحسن بني‌صدر دانشجو و كارمند دانشگاه كه يكي از اعضاي وابسته به جبهه ملي مي‌باشد و همواره در تظاهرات دانشگاه رل حساسي را به‌عهده دارد انتخاب شده است.
گفته مي‌شود انتخاب نامبرده به وسيله دكتر احسان نراقي كه از دانشياران مرموز دانشگاه مي‌باشد انجام پذيرفته است.
گيرندگان : ساواك