نقش زنان در پيروزي انقلاب از ديدگاه امام خميني

نقش زنان در پيروزي انقلاب از ديدگاه امام خميني

در ايـن مقاله تلاش شـده است با بهره گيـري از سخنان معمار انقلاب اسلامـي، حضـرت امـام خمينـي، نقـش و سهم بزرگ زنـان در پيـروزي انقلاب، به تصوير كشيده شـود و تلاش و منزلت آنان عيان گردد. چهار عنوان «تحـول فكري و روحي زنان» ، «حضـور زنان در صحنه انقلاب اسلامـي» ، «انگيزه حضـور زنان در انقلاب اسلامـي» و «ويژگـي زنان انقلابـي» محـورهاي اصلـي ايـن تصـوير مـي باشـد. متن کامل

تاملي در ماهيت قيام 15 خرداد

تاملي در ماهيت قيام 15 خرداد

نهضتي كه امام خميني از سال 1341 آغاز كرد و منجر به قيام مهم و تاريخي 15 خرداد سال 1342 شد ،تنها نهضتي است كه خلوص تمام داشت و به هيچ يك از عناصر فكري ،سياسي و فرهنگي غرب آلوده نبود. به همين دليل قيام 15 خرداد در نوع خود بديع بود و نظيري در تاريخ معاصر نداشت .متن کامل

امام خمينى و جنبشهاى اسلامى معاصر

امام خمينى و جنبشهاى اسلامى معاصر

اگر قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران, اغلب جنبشهاى اسلامى در مواجهه با مظاهر زندگى عصر جديد و تمدن خيره كننده غرب, موضع انفعالى داشته و در مورد كارآمدى تعاليم دينى در مديريت معقول و شايسته جوامع اسلامى در شك و ترديد به سر مى بردند, تحول همه جانبه انقلاب اسلامى به رهبرى حضرت امام(ره) اين باور وثيق را در اذهان نيروهاى مسلمان جاى داد كه اسلام به عنوان يك مكتب آسمانى مى تواند مهمترين تحولات جهانى را رقم زده و براى پرسشهاى عصر جديد و مديريت جوامع, نسخه شفابخشى را ارايه نمايد.متن کامل

چرا و چگونه بازرگان به نخست وزیری رسید؟

چرا و چگونه بازرگان به نخست وزیری رسید؟

امام‌ خمینی‌ در فرصت‌ مناسبی‌ که‌ خلاء قدرت‌ بیش‌ از هر زمانی‌ احساس‌ می‌شد وقدرت‌ رویارویی‌ دولت‌ بختیار به‌ کلی‌ از بین‌ رفته‌ بود، با تشکیل‌ دولت‌ موقت‌ شکست ‌نهایی‌ را بر رژیم‌ تحمیل‌ کرد. حمایت‌ همه‌ جانبه‌ی‌ مردم‌ از دولت‌ منصوب‌ امام‌ خمینی‌ وایستادگی‌ کارمندان‌ در مقابل‌ وزرای‌ دولت‌ بختیار و اعلام‌ همکاری‌ با وزرای‌ دولت‌موقت‌ آخرین‌ رمق‌های‌ دولت‌ بختیار را تحلیل‌ برد و زمینه‌ را برای‌ سقوط‌ نهایی‌ فراهم‌کرد. متن کامل

رونوشت شیمیایی تجاوز

رونوشت شیمیایی تجاوز

حکایت‌به‌کاربردن سلاحهای شیمیایی در جنگ با ایران، تنها مورد نقض قوانین بین‌المللی و خروج از دایره وجدان از سوی رژیم بعثی عراق نبود، اما می‌توان گفت این اقدام، گستاخانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین اقدام عراق در صحنه جنگ محسوب می‌شود.متن کامل