جایگاه متعالی زنان در ایران

 سی و یک سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد. طی این سه دهه زنان جایگاه خاص و ویژه ای در جامعه اسلامی - ایرانی به خود اختصاص داده اند.
امروز زن ایرانی نمادی از یک زن نوین در مقابل الگوی جهانی زن غربی قرار گرفته است.
البته هر چند طی سه دهه گذشته ضعف های مدیریتی در پاسخگویی به مسائل زنان در ایران وجود داشته است اما باید دانست که زنان پس از انقلاب توانسته اند به کرامت، آزادی و هویت اجتماعی متناسب با خود دست یابند.
پرواضح است که در این خصوص نمی توان پیشرفت های زن اسلامی را با مناطق غربی احتجاج کرد. در فرهنگ غربی به ارزش زن همچون کالایی در کنار خیابان ها چوب حراج می زنند.
زن غربی نه تنها نمادی از حیا و یا عفت نیست بلکه تصویری از خشونت و عقده های فروخورده است. از این رو بی شک نمی توان الگوی زن اسلامی را با شاخص های غربی اندازه گیری و ارزیابی کرد. انقلاب اسلامی ایران بر پایه ارزش های اصیل دینی و الهی در باب زن و حقوق زن در جامعه به پی ریزی نظریه جدیدی در باب زن و حوزه زنان پرداخت.
با این حال وضعیت زنان در کشورهای غربی به شدت اسفناک است و زنان رسما به بند استثمار کشیده شده اند.
به گونه ای که گذشته از ماهیت مردسالاری فرهنگ غربی حتی در ظاهر نیز دیگر حقوق زنان رعایت نمی شود. آماری که از سوی سازمان های بین المللی در خصوص زنان منتشر می شود بسیار اسفنا ک و رنج آور است.
در الگوی زن غربی که به اصطلاح زن مدرن خوانده می شود اساسا تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد این انگاره در بدایت امر بسیار انسانی و آزادیخواهانه به نظر می آید اما با اندکی کنکاش متوجه خواهیم شد که نه تنها الگوی زن غربی به آزادی و مساوات میان زنان و مردان نمی رسد بلکه زن را به زنجیرهای مدرن اسارت در برابر مرد می کشاند و همین اسارت نیز مولد نوعی اعتراض در میان زنان شده است که همین اعتراضات نیز در پروژه ای سازماندهی شده به نفع مرد سالاری و فرهنگ اومانیستی غربی تمام می شود.
در الگوی زن مدرن زنان از هرگونه محدودیت و حصاری آزاد شده اند. آنان می توانند حتی بدون پوشش خاص و نیمه عریان وارد اجتماع شوند. دیگر تقیدی بر ارضای نیاز جنسی در کانون خانواده نیست بلکه جنسیت و شهوانیت به عرصه اجتماع کشیده شده است. اما به راستی برداشته شدن حصار حجاب و عفاف باعث آزادی زنان شده است؟ به راستی چه کسی از الگوی زن مدرن بیشتر استفاده و یا بهتر بگوییم سوء استفاده می کند؟
امروز در غرب نگاه به زنان یک نگاه کاملا ابزاری و جنسی است.
زن مدرن حقیقتا انسان نیست بلکه کالایی است که برای شهوت پرستی مردان ظهور و بروز پیدا کرده است.
در واقع الگوی زن مدرن کاملا مرد محور است نه زن محور.
از همین رو هم اکنون اعتراض به وضع موجود زنان در غرب به صورت آسیب های اجتماعی مانند فمینیسم پدید آمده است.
بسیاری از زنان در مقابل این الگو از خود رفتار های خشونت آمیز بروز می دهند. آنها سعی می کنند که با خشونت بیشتر خود را بیش از پیش متظاهر به مردان کنند و از این رو جایگاه ابزاری خویش را در نگاه مردان ترک گویند.
در واقع در یک عبارت کوتاه فمینیسم مولود ناقص الخلقه الگوی زن غربی است. از این رو موضوع‌های کلّی مورد توجه فمینیسم تبعیض، رفتار قالبی، شی‌انگاری، بیداد و مردسالاری/پدرسالاری هستند وفعّالان فمینیسم به مواردی مانند برابری جنسیتی، حقوق تولید مثلی، خشونت خانگی، برابری دستمزد، آزار جنسی و تبعیض جنسیتی می‌پردازند.